PRIVACY POLICY

นโยบายเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล TERO RADIO

บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ/ลูกค้า/ผู้เยี่ยมชม (รวมเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ผู้ให้บริการจึงได้กำหนดมาตรการการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยมีความประสงค์ให้ผู้ใช้บริการอ่านข้อกำหนดและมาตรการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลใช้กับผู้ให้บริการ และหากผู้ใช้บริการไม่สามารถกระทำการตามข้อกำหนดและมาตรการเพื่อความปลอดภัยดังกล่าวได้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเข้าชมหรือการรับข่าวสารหรือโปรโมชั่น จากเว็บไซต์และหรือโมบายแอพลิเคชั่นดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการให้บริการของผู้ให้บริการรวมถึงบริษัทในเครือและ/หรือพันธมิตรด้านการตลาดของผู้ให้บริการและ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทของผู้ให้บริการ โดยข้อกำหนดและมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาปรับปรุงการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ บริษัทจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเมื่อท่านได้เข้าใช้บริการของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานของบริษัท

1.1 เพื่อการทำรายการตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเว็บไซต์และหรือโมบายแอพลิเคชั่น [www.teroradio.com, www.eazyfm.com, www.goodtimeradio.fm, www.hitzthailand.com, www.tofupopradio.fm, www.hudipodcast.com, โมบายแอพลิเคชั่น Tero Radio] ของผู้ให้บริการและพันธมิตรทางด้านการตลาดของผู้ให้บริการ หรือ รับทราบข้อมูลข่าวสารหรือโปรโมชั่นซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการให้บริการของผู้ให้บริการและพันธมิตรทางด้านการตลาดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจึงขออนุญาต เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2. เพื่อให้การใช้บริการของผู้ใช้บริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้ประโยชน์สูงสุด

1.2 เพื่อที่ผู้ให้บริการจะได้รับทราบสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวและเพื่อปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดทำนโยบายทางการตลาดและปรับปรุง พัฒนาสินค้าและการให้บริการของผู้ให้บริการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน สามารถใช้งานได้สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุด

1.3 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร/โปรโมชั่นทางอีเมล์และ/หรือส่งข้อความทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือการแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการให้บริการของผู้ให้บริการรวมถึงบริษัทในเครือและ/หรือพันธมิตรด้านการตลาดของผู้ให้บริการและ/หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทของผู้ให้บริการ

1.4 เพื่อความจำเป็นในการปฎิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามความต้องการของผู้ใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญาต่างๆกับผู้ให้บริการรวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทของผู้ให้บริการ

ข้อ 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 ผู้ให้บริการจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ผู้ให้บริการได้รับจากผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ดังกล่าวหรือการติดต่อผ่านช่องทางอื่น ๆ เท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการมิได้ยินยอมให้ผู้ให้บริการเก็บรวบรวมหรือเปิดเผยตามเอกสารฉบับนี้ หากมีการร้องเรียนโดยผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการขอปฏิเสธความรับผิดอันเนื่องมาจากการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลนั้นๆ ตามนโยบายฉบับนี้และเพื่อให้การใช้บริการของผู้ใช้บริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้ประโยชน์สูงสุด ผู้ให้บริการจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลอันตัวอย่างเช่น

1) ชื่อและนามสกุล
2) วันเดือนปีเกิด
3) เพศ
4) หมายเลขโทรศัพท์
5) ที่อยู่
6) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
7) ข้อมูลทางการเงินในการใช้บริการ หรือสั่งซื้อสินค้ากับเรา
8) เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการสนใจ
9) ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการ
10) และ/หรือ ข้อมูลอื่นๆ
โดยประเภทของข้อมูลที่ทำการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน

2.2 ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 1. และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

2.3 ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นของท่านโดยใช้คุกกี้ (Cookie) ซึ่งคุกกี้ คือ ข้อมูลส่วนเล็กๆ ที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (WEB BROWSER) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถทราบเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของบริษัท การใช้คุกกี้ทำให้บริษัทจะสามารถทราบถึงประเภทของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ของท่านได้ โดยที่ไม่อาจทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น อาทิเช่น ชื่อจริง หรือที่อยู่ของท่าน คุกกี้ทำให้บริษัทสามารถทราบถึงบริการที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ดังนั้น คุกกี้จึงไม่เพียงแต่ทำให้บริษัทสามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท และตรวจตราจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น คุกกี้ยังช่วยให้บริษัทจัดบริการข้อมูล หรือโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับท่านด้วย

2.4 ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และหรือโมบายแอพลิเคชั่น หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของผู้ให้บริการและรวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทของผู้ให้บริการ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์และหรือโมบายแอพลิเคชั่นนั้น ๆ กำหนด โดยผู้ให้บริการจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

2.5 ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์โดยผู้ให้บริการ ถือเสมือนว่าผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมแล้ว ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 1. และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ข้อ 3. กรณีที่ผู้ใช้บริการปฏิเสธความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูล
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้บริการ ในบางกรณีผู้ให้บริการอาจสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องได้ แต่ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะหรือหลังจากที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ข้อ 4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
ผู้ให้บริการจะทำการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน จนกว่าจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยผู้ใช้บริการ

ข้อ 5. การยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอม
ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิก หรือเพิกถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ด้วยการดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

5.1 การยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมผ่านเว็บไซต์
(1) คลิกที่ลิงค์ [www.teroradio.com/privacypolicy/Unsubscribe]

5.2 การยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมผ่านอีเมลล์ (E-mail)
ส่งอีเมลล์โดยระบุข้อความว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการจะเพิกถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลของตน จากนั้นส่งมายังอีเมลของผู้ให้บริการ [info@teroradio.com]

* การเพิกถอนความยินยอมเพียงบางส่วน หากเป็นข้อมูลส่วนที่สำคัญ ผู้ให้บริการอาจสงวนสิทธิในการใช้บริการของผู้ใช้บริการในบางกรณี และจะถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมในการจำกัดการใช้บริการดังกล่าวแล้ว ** การเพิกถอนความยิมยอมทั้งหมด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือจำกัดการใช้บริการของผู้ใช้บริการในบางกรณี และจะถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมในการปฏิเสธหรือจำกัดการใช้บริการดังกล่าวแล้ว

ข้อ 6. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
โดยทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกใช้และรวบรวมไว้เฉพาะภายในบริษัทของผู้ให้บริการเพียงเท่านั้น หากแต่ในบางกรณี ผู้ให้บริการอาจมีความจำเป็นต้องต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวได้แก่

6.1 ข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผยภายในบริษัทแม่ ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือของผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการกับกลุ่มบริษัทเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ให้บริการ และเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.2 ผู้ให้บริการจะเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลต่อไปนี้เมื่อมีเหตุจำเป็น
(1) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่หรือถูกร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล โดยศาลที่มีเขตอำนาจ หรือโดยหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานด้านภาษี หรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน
(2) ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาด้านวิชาชีพของผู้ให้บริการ รวมถึงทนายความ ธนาคาร ผู้สอบบัญชี นักบัญชี และผู้รับประกันภัย ที่ให้บริการงานให้คำปรึกษา กฎหมาย การธนาคาร การตรวจสอบ บัญชี หรือประกันภัยแก่ผู้ให้บริการ
(3) สถาบันการเงินที่ให้เงินทุนแก่ผู้ให้บริการ
(4) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานดูแลระบบให้กับผู้ให้บริการ
(5) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบอิสระข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้มาตรฐานการดำเนินงานของผู้ให้บริการ
6.3 ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการกับบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกกลุ่มบริษัท ซึ่งผู้ให้บริการอาจขายหรือโอนธุรกิจหรือสินทรัพย์บางส่วนของผู้ให้บริการให้ หรือในทางกลับกันผู้ให้บริการอาจมีแผนเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของผู้ให้บริการในส่วนที่มีการขาย ได้มา หรือควบรวมกับบริษัทอื่น (แล้วแต่กรณี) อาจมีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้

ข้อ 7. มาตรการป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ให้บริการได้ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรการป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับผู้ให้บริการและรวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะมีระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลด้วยการเข้ารหัสข้อมูล (Encrypthion) เพื่อให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบของบุคคลภายนอกหรือแฮคเกอร์ (Hacker)

ข้อ 8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการการเปลี่ยนแปลงและลบข้อมูลที่ให้ไว้กับผู้ให้บริการ รวมถึงการถอน ระงับ คัดค้านหรือยกเลิกความยินยอมที่ให้ผู้ให้บริการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ทุกเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องการ โดยให้แจ้งมายัง บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด 998/3 อาคาร 7 ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ได้ในเวลาทำการของผู้ให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.30 นาฬิกา หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-459-8989 หรือทางอีเมลล์ info@teroradio.com

8.2 ผู้ใช้บริการมีสิทธิเข้าถึง ตรวจสอบ และขอทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการ

8.3 หากผู้ใช้บริการต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อมายัง ช่องทางการติดต่อของบริษัท ดังที่ระบุไว้ในข้อ 8.1

ข้อ 9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ให้บริการอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเวลา โดยประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์และหรือโมบายแอพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ การใช้บริการเว็บไซต์และหรือโมบายแอพลิเคชั่น และช่องทางอื่นของผู้ให้บริการถือเป็นการยอมรับข้อกําหนดของนโยบายฉบับนี้ และการที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน